8.1.2018

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Provozovatel webu planografie-petriny.cz, dále jen poskytovatel služby, je společnost INPROSAN s.r.o. se sídlem nám. Před Bateriemi 1059/7, 162 00 Praha 6 – Střešovice, IČ: 26189941, DIČ:CZ26189941. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78285. Adresa provozovny je Na Petřinách 1945/55, 162 00 Praha 6-Břevnov, e-mail: planografie@inprosan.cz.

1.2. Zákazník, dále jen odběratel služby je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku služeb prostřednictvím stránek planografie-petriny.cz. nebo e-mailem.

1.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a odběratele služby se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1.4. Odběratel odesláním závazné objednávky přes formulář na webu planografie-petriny.cz nebo e-mailem na adresu planografie@inprosan.cz stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smlouvy uzavírané mezi ním a poskytovatelem služby, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň odběratel stvrzuje, že akceptuje jednotkovou cenu uvedenou v platném ceníku za jednotlivé planografické služby včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2019. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah poskytovatele a odběratele služby považují za neúčinné.

2. Předmět smlouvy

2.1. Uzavřením smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká poskytovateli služby závazek odevzdat odběrateli službu v objednaném rozsahu a odběrateli závazek tuto službu čerpat a zaplatit za ní stanovenou cenu.

2.2. Předmětem objednávky odběratele můžou být pouze služby v rozsahu uvedeném na webových stránkách planografie-petriny.cz

2.3. Bude-li předmětem objednávky odběratele služba, která není součástí služeb poskytovatele, je poskytovatel povinen tuto skutečnost odběrateli oznámit s nabídkou řešení situace (zánik smlouvy nebo její úprava).

2.4. Předmětem smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a odběratelem služby je pouze rozsah služeb uvedených v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas odběrateli prostřednictvím e-mailu.

2.5. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám.

3. Registrace odběratele

3.1. Odběratel má možnost vytvořit si na webových stránkách planografie-petriny.cz svůj vlastní uživatelský účet, a to prostřednictvím své registrace.

3.2. Registrace odběratele se provádí přímo prostřednictvím webových stránek planografie-petriny.cz. V rámci registrace vyplní odběratel nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi webu planografie-petriny.cz, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým uživatelským jménem a heslem nebude odběratel nucen vyplňovat.

3.3. Registrace a vytvoření vlastního uživatelského účtu umožňuje odběrateli zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů).

3.4. Odběratel je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to prostřednictvím e-mailu, písemně nebo telefonicky. Zrušení registrace bude odběrateli potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

3.5. Společnost Inprosan sro. je oprávněna okamžitě pozastavit či zrušit registraci odběratele, pokud se může odůvodněně domnívat, že odběratel porušuje tyto Obchodní podmínky. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení Obchodních podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

4. Objednávka služeb, storno objednávky

4.1. Řádná objednávka služeb učiněná odběratelem se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči poskytovateli služby od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

4.2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení odběratele, emailové i telefonické spojení  na odběratele či jeho zástupce a jasnou specifikaci objednaných služeb.

4.3. Odběratel je oprávněn učinit objednávku služeb těmito způsoby:

4.4. Odběratel je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku do 2 hodin po jejím odeslání poskytovateli služby, a to zasláním e-mailu nebo použitím formuláře s novou objednávkou (opravenými údaji o rozsahu služeb nebo zasláním opravených souborů k tisku). Pokud odběratel uvede do objednávky termín zhotovení ihned, nemá na storno objednávky nárok.

4.5. Smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky poskytovatelem služby prostřednictvím e-mailu.

4.6. Poskytovatel služby potvrdí odběrateli objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce (adresa je vložena automaticky z uživatelského účtu).

4.7. Potvrzení objednávky poskytovatelem služby musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci odběratele, druh a rozsah služby a seznam souborů odeslaných prostřednictvím elektronického formuláře.

4.8. Poskytovatel služby se zavazuje potvrdit objednávku odběrateli bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení potvrzení objednávky odběrateli.

4.9. Dojde-li ke stornu objednávky odběratelem (vztahuje se také k odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku) nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už odběratel zaplatil cenu služby nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se poskytovatel odeslat příslušnou částku zpět na účet  odběrateli do 30 (třiceti) dnů od odstoupení od smlouvy. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li poskytovatel v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve odběratele k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

5. Místo plnění

5.1. Místem plnění závazku poskytovatele služby je místo, kde poskytovatel předá dokončenou zakázku  odběrateli, či kde dojde k osobnímu odběru zhotovené zakázky odběratelem.

5.2. Povinnost poskytovatele služby odevzdat odběrateli zhotovenou zakázku je splněna okamžikem jeho předání a převzetí odběratelem. Odběratel potvrdí svým podpisem převzetí dokončené zakázky.

6. Cena a platba

6.1. Cena služeb objednaných odběratelem se řídí jednotkovými cenami uvedenými v platném ceníku planografických služeb na webových stránkách planografie-petriny.cz v okamžiku odeslání objednávky odběratelem. Ceny služeb uvedené v ceníku nezahrnují DPH.

6.2. K ceně zboží bude poskytovatelem služby případně připočítáno dopravné na místo určené odběratelem. Tuto cenu se odběratel zavazuje poskytovateli zaplatit za podmínek článku 7. těchto obchodních podmínek.

6.3. Výsledná cena za dodanou službu a případné náklady na dopravu budou odběratelem zaplaceny v hotovosti v místě převzetí dokončené zakázky nebo prostřednictvím elektronického převodu na účet poskytovatele služby.

6.4. Platba se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši na účet poskytovatele nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v místě osobního odběru.

6.5. Faktura vystavená poskytovatelem služby odběrateli na základě smlouvy mezi poskytovatelem a odběratelem služby slouží zároveň i jako daňový doklad a je zasílána elektronickou poštou spolu s rozpisem služeb (dodacím listem).

6.6. Faktura je vystavována poskytovatelem služby za dané fakturační období (měsíčně) nebo jednorázově za každou jednotlivou objednávku dle dohody s odběratelem.

7. Dodací lhůta a doprava

7.1. Poskytovatel služby provede veškeré úkony v rozsahu objednaných služeb odběratelem v co nejkratším možném termínu.  Objednávky odeslané v pracovní den do 9-10 hod zpravidla poskytovatel zhotoví týž den, zakázky odeslané později následující pracovní den dopoledne. O hotové zakázce a možnosti vyzvednutí bude poskytovatel odběratele informovat. (U zakázek většího objemu je potřeba počítat s delší dobou zhotovení). Odběratel si zhotovenou zakázku vyzvedne v místě plnění osobně nebo mu bude doručena po předchozí domluvě poskytovatelem služby nebo smluvním partnerem.

8. Nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu plnění služby

8.1. Nebezpečí škody na předmětu plnění služby poskytovatelem odběrateli na základě jeho objednávky přechází na odběratele okamžikem jeho faktického převzetí .

8.2. Vlastnické právo k předmětu plnění služby dodávanému poskytovatelem odběrateli na základě jeho objednávky přechází na odběratele převzetím předmětu plnění odběratelem na místě dodání, ale až po úplném zaplacení ceny za sjednané služby poskytovateli. Tímto nejsou nijak dotčeny autorské práva odběratele, vztahuje se pouze na materiály nutné k vyhotovení zakázky.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Odběratel má právo odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu byl předán či doručen předmět plnění jiný než si objednal. V případě, že předmět plnění při převzetí odběratelem není ve shodě se smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou“), má odběratel právo na to, aby poskytovatel služby bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě, a to podle požadavku odběratele buď výměnou předmětu plnění, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může odběratel požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud odběratel před převzetím předmětu plnění o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil.

10. Reklamace, odpovědnost za vady, záruční podmínky

10.1.. Odběrateli je doporučeno prohlédnout předmět plnění bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li vady v době jeho předání, je odběratel oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného předmětu plnění, které měl v době jeho předání, je odběratel oprávněn reklamovat poskytovateli služby bez zbytečného odkladu.

10.2. Poskytovatel služby poskytuje odběrateli záruku na služby dodané prostřednictvím webu planografie-petriny.cz, a to v rozsahu vymezeném zákonem.

10.3. Reklamaci vad předmětu plnění učiní odběratel nejlépe písemně na adresu sídla poskytovatele služby.

10.4. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem odběratele či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

10.5. V případě oprávněné reklamace má odběratel právo na náhradu nákladů v nutné výši k vyřízení reklamace (v případě vyřizování reklamací do zahraničí náhradu poštovného společnost nevyplácí). V případě neoprávněné reklamace nemá odběratel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

11. Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost

11.1. Poskytovatel služby neodpovídá odběrateli ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách planografie-petriny.cz.

11.2. Veškeré materiály publikované na webových stránkách planografie-petriny.cz, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky, jejich jednotlivé části a fragmenty kódu nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení poskytovatele služby (provozovatele webu) jako držitele autorských práv.

11.3. Odběratel bere na vědomí, že případné názvy a označení technických prostředků, služeb a společností uvedených na webových stránkách planografie-petriny.cz mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích stran (dodavatelů, výrobců) a požívají příslušné právní ochrany.

11.4. Poskytovatel služby bere na vědomí, že soubory (výkresy a jiné digitální materiály) odeslané prostřednictvím webu planografie-petriny.cz nebo e-mailem, zůstávají ve vlastnictví odběratele po celou dobu uložení u poskytovatele služby až do úplného odstranění. Na tyto data se vztahuje autorský zákon a jsou pro poskytovatele služby nedotknutelné. Jsou uloženy na zabezpečeném úložišti a poskytovatel služby se zavazuje je v maximální míře chránit.

11.5. Odběratel se zavazuje, že soubory (výkresy a jiné digitální materiály), které odešle prostřednictvím stránek planografie-petriny.cz nebo e-mailem nejsou v rozporu z autorským zákonem, je tedy přímo jejich autor nebo má souhlas autora k reprodukci.

11.6. Odběratel nesmí odeslat prostřednictvím stránek planografie-petriny.cz nebo e-mailem jakokýkoliv digitální materiál, který je v rozporu s autorským zákonem nebo má explicitní obsah sexuálního charakteru či je jinak v rozporu s právním řádem České republiky.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tyto Obchodní podmínky, stejně jako veškeré závazky vzniklé v důsledku užití služeb se řídí českým právním řádem. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Inprosan sro.

12.2 Pokud některé ustanovení Obchodních podmínek bude shledáno příslušným soudem neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít dopad na ostatní ustanovení Obchodních podmínek, která zůstávají platnými a účinnými.

12.3 Jestliže společnost Inprosan sro. v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování Obchodních podmínek neuplatní svoje práva, která mu v důsledku porušení vznikla, v žádném případě to nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva společnosti Inprosan sro. toto plnění vymáhat.

12.4 Společnost Inprosan sro. neodpovídá za porušení Obchodních podmínek, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími její odpovědnost.